Harris Feature Detector

Merhabalar, bu yazımda Harris feature detector algoritmasını birlikte anlatacağım.

Harris Corner Detektörü, her piksel için her yönde süregelen yerel yoğunluk değişikliklerini ölçeklendirmeye çalışır. Daha genel ifadeyle belirli bi alan içerisindeki piksellerin baskın ortogonal gradyan yönlerinin seçilmesi işlemidir.

Genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım, ayrıca wiki üzerinden bakabilirsiniz genel yapısına. Yazının sonuna yardımcı linkler de ekledim.

Kod yazarken adımlarımız şu şekilde olacak:

1) İlk olarak Gauss filtersi uygula

2) x ve y yönlerinde gradyanlarını bul ve Ix Iy değişkenlerine ata

3) Harris algoritmasını uygulaya

 • t değikeninde bir eşik değeri ve W değişkeninde sabit boyutlu pencere tanımla, sonrasında filtrelerle gradyanları (Ix,Iy) hesapla
 • Belirlenen pencere(W) içerisindeki tüm piksellerde G matrisini1 hesapla
 • Eğer en küçük tekil değer ro(G), t’den büyükse o pikseli feature point olarak işaretle

4) Feature’ların yerlerini orijinal resmin üzerine çizdir.

1G matrisimiz burada:

İlk olarak GaussianFilter fonksiyonumuzu yazıp görüntümüzü işleyelim.

def GaussianFilter(img): 
  # 3x3 Gauss kerneli oluşturuyoruz
  kernel = np.ones((3,3), dtype='float64')
  size = 3
  mean = int(size/2)
  sigma = 1 # standart sapmayı 1 olarak aldım
  sumAll = 0
  for i in range(size):
    for j in range(size):
      kernel[i,j] = math.exp(-1* ((math.pow( (i-mean)/sigma, 2.0) + (math.pow((j-mean)/sigma, 2.0)) ) / (2* math.pow(sigma,2)) )) / (sigma * math.pow(2*math.pi, 1/2))
      sumAll += kernel[i,j]
  # normalizing kernel
  for i in range(size):
    for j in range(size):
      kernel[i,j] /= sumAll
  # Oluşturulan kernel ile görüntümüzü konvolüsyona tabi tutuyoruz  
  img = convolution(img, kernel) # filtered image

Son satırdaki konvolüsyon fonksiyonumuz ise:

def convolution(img, dest):
  #res = img
  [h,w] = img.shape
  [kh, kw] = dest.shape # kernel shape
  kr = int(kh/2) # kernel radius
  res = np.zeros(img.shape)
  sumAll2=0
  for i in range(0+kr,h-kr):
    for j in range(0+kr,w-kr):
      for k in range(-1 * kr, kr + 1):
        for m in range(-1 * kr, kr + 1):
          res[i,j] += dest[k,m]*img[i+k, j+m]
          sumAll2+=res[i,j]
  res[i,j] /= sumAll2
  res[:,0] = res[:, 1]
  res[:,w-1] = res[:, w-2]
  res[0,:] = res[1,:]
  res[h-1,:] = res[h-2,:]
  res=res.astype(np.uint8)
  return res

İkinci adımımız olan gradyanların hesaplanmasına geliyoruz. Aşağıdaki kod görüntü üzerinde x yönündeki min ve maks gradyanları çizdiriyor. Ardından gradient structure tensor(second-moment matrix) dediğimiz G matrisimizi hesaplıyoruz.  Oluşan matrisin trace’ini calculateTrace() fonksiyonuyla hesaplıyoruz. En sonunda başta algoritmada belirttiğimiz t eşik değeri üzerinde olanları calculateThres() fonksiyonu yardımıyla çizdiriyoruz ve çıktımızı alıyoruz.

calculateThres fonksiyonu ->

def calculateGradients(img):
  [h,w]= img.shape
  grad_x = np.zeros((h,w), dtype = 'float64')
  grad_y = np.zeros((h,w), dtype = 'float64')
  print('Gradyanlar hesaplanıyor')
  # piksel piksel türevleri hesaplıyoruz
  for i in range(h):
    for j in range(w):
      if(j >= w-1): # son kolonda
        grad_y[i,j] = (img[i,j] - img[i,j-1]) / 2
      elif (j== 0): # ilk kolonda
        grad_y[i,j] = (img[i,j+1] - img[i,j]) / 2
      else: # ilk ve son kolon arasında gezinirken
        grad_y[i,j] = (img[i,j+1] - img[i,j-1]) / 2
      if(i >= h-1): # son satırda
        grad_x[i,j] = (img[i,j] - img[i-1,j]) / 2
      elif (i== 0): # ilk satırda
        grad_x[i,j] = (img[i+1,j] - img[i,j]) / 2
      else: # ilk ve son satır arasında
        grad_x[i,j] = (img[i+1,j] - img[i-1,j]) / 2
  #gradyanlarımızı kaydetmek için dosya açıyoruz 
  try:
    fP = open(('xgrad.txt'), 'w')
    maxGradX = 0
    minGradX = 0
    maxTuple = [0,0]
    minTuple = [0,0]
    for i in range(h):
      for j in range(w):
        fP.write(str(i) + ' ' + str(j) + ' ' + str(grad_x[i,j]) + '\n')

        if(grad_x[i,j] > maxGradX):
          maxGradX = grad_x[i,j]
          maxTuple = [i,j]
        if(grad_x[i,j] < minGradX):
          minGradX = grad_x[i,j]
          minTuple = [i,j]
    fP.close()

    # Burada yaptığımız şey x yönündeki
    # gradyanın minimum ve maksimum değerlerini 
    # çizdirip kaydetmek
    pointed=img.copy()
    pointed[maxTuple[0],:] = 255
    pointed[:,maxTuple[1]] = 255
    
    pointed[minTuple[0],:] = 2
    pointed[:,minTuple[1]] = 2

    cv2.imwrite('pointed.jpg', pointed)
  except:
    print('cannot open file')
  structTensor = createStructureTensor(img, grad_x, grad_y)
  R = calculateTrace(img, structTensor)
  calculateThres(img,R)

def calculateTrace(img,M):
  h,w = img.shape
  R = np.zeros((h,w), dtype = 'float64')
  k = 0.04
  for x in range(h):
    for y in range(w):
      deter = M[x,y,0,0]*M[x,y,1,1] - (M[x,y,1,0] * M[x,y,1,0])
      trace = M[x,y,0,0]+M[x,y,1,1]
      R[x,y] = (deter - (trace**2)*k)
  return R

def calculateThres(img,R):
  h,w = img.shape
  corners = np.zeros((h,w,3),dtype=np.uint8)
  corners[:,:,0]=img
  corners[:,:,1]=img
  corners[:,:,2]=img
  
  t = 400000
  for x in range(h):
    for y in range(w):
      if R[x,y] > t:
        corners[x,y] = [0,254,0]
        print(str(x) + ' ' + str(y) + ' ' + str (R[x,y]))
  # Köşeleri bulunmuş görüntümüzü çıktı olarak alıyoruz
  cv2.imwrite('result.jpg', corners)
 
def createStructureTensor(img,Ix,Iy):
    h,w = img.shape
    structTensor = np.zeros((h,w,2,2),dtype='float64')
    Ixx = Ix*Ix
    Ixy = Ix*Iy
    Iyx = Iy*Ix
    Iyy = Iy*Iy

    for x in range(h):
      for y in range(w):
        for i in range(-1,2):
          for j in range(-1,2):
            if not(x+j<0 or x+j >= h or y+i <0 or y+i >= w):
              structTensor[x,y,0,0]+=Ixx[x+j][y+i]
              structTensor[x,y,0,1]+=Ixy[x+j][y+i]
              structTensor[x,y,1,0]+=Iyx[x+j][y+i]
              structTensor[x,y,1,1]+=Iyy[x+j][y+i]
    return structTensor

import math
import numpy as np
import cv2
path="lena.jpg"
inputImage = cv2.imread(path,cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
filtered = GaussianFilter(inputImage) # Birinci adım
calculateGradients(filtered) #İkinci ve üçüncü adım

Yardımcı linkler:

https://en.wikipedia.org/wiki/Structure_tensor

https://matlabcorner.wordpress.com/2012/11/17/does-harris-corner-detector-finds-corners-intuitive-explanation-to-harris-corner-detector/

https://www.youtube.com/watch?v=P35WsRDnTsU&t=41m12s

https://docs.opencv.org/3.4/d4/d70/tutorial_anisotropic_image_segmentation_by_a_gst.html

https://docs.opencv.org/3.4.2/dc/d0d/tutorial_py_features_harris.html

http://www.vlfeat.org/overview/sift.html

http://demo.ipol.im/demo/82/